1. Splošni pogoji in definicije

Astrolife je spletna platforma družbe ZEN21 d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin (v nadaljevanju: Astrolife). Platforma deluje izključno v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja.

Splošni pogoji urejajo poslovno sodelovanje uporabnikov in svetovalcev ter njihovo razmerje, pravice in obveznosti do Astrolifa.

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo sledeč pomen:

Uporabnik je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Astrolife prijavi in registrira z namenom uporabe ponujenih storitev oz. pokliče na objavljeno telefonsko številko. Svetovalec je v skladu s temi pogoji vsak, ki se pri Astrolife prijavi kot samostojni strokovnjak ter preko Astrolife uporabnikom za plačilo ponuja lastne vsebine in informacije. Sporazum je v skladu s temi pogoji določen kot sporazum, sklenjen neposredno med uporabnikom in svetovalcem ob prvem klicu uporabnika, skladno z določili teh splošnih pogojev. Astrolife ni pogodbena stranka tega sporazuma, razen v delu, ki se nanaša na omogočanje spletne platforme ter obračunavanje opravljenih storitev.

2. Predmet delovanja Astrolifa, izključitev odgovornosti za vsebino storitev

Predmet delovanja Astrolifa je vzpostavljanje in vzdrževanje platforme, ki služi izmenjavi informacij med samostojnimi svetovalci (predstavljenimi na Astrolife) ter uporabniki. Izmenjava informacij poteka preko telekomunikacijskih sredstev.

Zagotavljanje storitev uporabnikom poteka s strokovnim delom svetovalcev, ki so pri izvajanju svojih storitev samostojni, zato Astrolife ne prevzema odgovornosti za vsebine posredovanih informacij. Odgovornost za posredovane vsebine nosi izključno svetovalec, ki jih je posredoval.

Uporabniki se svobodno in na lastno odgovornost odločajo, ali oz. v kolikšni meri bodo upoštevali prejete nasvete. Posredovane informacije in nasveti izražajo zgolj osebno mnenje svetovalcev in ne morejo nadomestiti nasveta strokovnih oseb. Astrolife in svetovalci nimajo vpliva na odločitve uporabnikov in zanje v skladu s tem ne prevzemajo odgovornosti.

Astrolife ne preverja identitete in poslovne sposobnosti uporabnikov, saj za to nima tehničnih in pravnih možnosti.

Astrolife lahko ponudbo tematskih sklopov, za katere posreduje informacije, storitve in svetovalce, dopolni, spremeni ali omeji.

Astrolife uporabnikom ali tretjim osebam ne bo posredoval nobenih informacij v nasprotju z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007) ter ostalimi predpisi.

Uporabniki spletno platformo uporabljajo na lastno odgovornost. Astrolife ne prevzema odgovornosti za morebitno izgubo podatkov ali škodo na napravi, ki bi nastala z uporabo platforme.

Astrolife si prizadeva za neprekinjeno, tehnično dovršeno možnost uporabe, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne prekinitve v delovanju storitve. Astrolife ne prevzema odgovornosti za motnje, napake, zamude in druge ovire pri delovanju, ki nastanejo pri prenosu vsebin preko interneta. Astrolife nima vpliva na prenos podatkov preko interneta kot komunikacijskega kanala in zato ne prevzema odgovornosti za dostop do spletne platforme in razpoložljivosti interneta.

Astrolife ne jamči za identiteto in zanesljivost uporabnikov in svetovalcev.

3. Pogoji uporabe

Uporabnik se zavezuje, da bo storitve, ki jih ponuja Astrolife, uporabljal samo v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji ter z veljavno zakonodajo.

Uporabniki v okviru Astrolifa ne smejo ponujati različnih vsebin, jih dajati na razpolago, pozivati k ponujanju vsebin, izvajati ali dopuščati ponujanje vsebin, o njih povpraševati, jih iskati ali zahtevati.

Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo objavljali ali pospeševali distribucije sporočil ali drugih informacij, ki:

so nezakonite, ogrožajoče, žaljive, nadležne, opravljive, vsebujejo kletvice, so varljive, goljufive, do drugih nasilne, kaznive, ki vsebujejo eksplicitne ali grafične opise nasilja; se nanašajo na nasilje nad otroki in otroško pornografijo, odraslo gradivo, ki presega meje zakona ali vsebuje kriminalna rasistična gradiva oz. se nanašajo na posilstvo, surovost ali nekrofilijo; se nanašajo na teroristične ali druge ekstremistične organizacije; lahko ogrožajo državno varnost; se nanašajo na uporabo, distribucijo ali zlorabo drog; se nanašajo na samopoškodovanje ali samomor; kaznujejo, nadlegujejo, ponižujejo ali zastrašujejo posameznika ali skupino posameznikov na podlagi vere, spola, spolne usmerjenosti, rase, etničnosti, starosti ali nezmožnosti; kršijo kakršenkoli patent, blagovno znamko, gospodarsko ali poslovno skrivnost, avtorske pravice, pravico do objavljanja ali druge zakonsko zaščitene pravice posameznikov; določajo nepooblaščeno oglaševanje ali oglaševanje brez predhodnega strinjanja, junk ali bulk sporočila (spamming) ali druge oblike nepooblaščenih spodbud ali oblik loterij in hazardnih iger; skušajo obdržati nepooblaščen dostop do kakršnihkoli podatkov ali drugih informacij o drugih osebah. Posebna uporabnikova dolžnost je tudi, da skrbno varuje svoj telefon in podatke na njem. V primeru zlorabe telefona ponudnik te spletne platforme ne odgovarja za posledice. V kolikor želi uporabnik sodelovati prek telefonske številke, ki ni v njegovi lasti, mora pred uporabo dobiti dovoljenje lastnika telefonske številke. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo v nobenem primeru zlorabljal telefonskih številk drugih oseb.

Astrolife si pridržuje pravico objave ali krajšanja prispevkov. Prepovedano je:

s pomočjo pisnega klepeta v živo in preko elektronske pošte opozarjati na lastne ali hiperpovezave tretjih oseb ali si slednje prilastiti, če vodijo do spletnih strani z zgoraj omenjenimi prepovedanimi vsebinami, shranjevati ali ponujati vsebine, ki kršijo avtorske pravice ali druge pravice tretjih oseb (blagovnih znamk, modelov, patentov itd.), poskušati ali izvesti vdor ali napad na spletno platformo ali druge strežnike, objaviti ocene lastnega profila, posredovati računalniške viruse ali podobne programe, ki lahko uničijo, obremenijo, deloma ali v celoti onesposobijo ali spremenijo strojno in programsko opremo, podatke ali datoteke Astrolife, uporabnikov ali tretjih oseb, zbirati, shranjevati, spreminjati, posredovati ali drugače uporabljati podatke oseb, ki uporabljajo spletno platformo, prijaviti se na spletno platformo z napačnimi podatki, prevzeti uporabnike ali svetovalce, ki uporabljajo spletno platformo, za lastno izvajanje storitev ali za izvajanje storitev tretjih oseb, uporabljati spletno platformo za oglaševanje z namenom plačljive prodaje vsebin, proizvodov ali storitev, ki izvorno niso povezani s Astrolife, trajno shranjevanje, razmnoževanje, razširjanje in javno posredovanje naloženih vsebin v celoti ali deloma ali njihova uporaba izven dogovorjenega namena. V primeru kršitve zgoraj navedenih prepovedi si Astrolife pridržuje pravico do takojšnje odjave uporabnika iz spletne platforme. Astrolife ima v takem primeru pravico odpovedati izvajanje storitev uporabniku, ki je kršil zgornja določila. Astrolife in svetovalci so prosti svojih obveznosti do takšne osebe.

Uporabnik Astrolifa je lahko samo polnoletna oseba. Vsak uporabnik se lahko registrira samo enkrat in je za potrebe Astrolifa dolžan podati resnične podatke. Ob registraciji uporabnika v Astrolif je sklenjena uporabniška pogodba. Registracija je za uporabnika brezplačna. Registracija uporabniku omogoča, da izkoristi ugodnejše klice in interaktivno uporablja spletno stran Astrolife.

Z registracijo in označitvijo sprejemanja splošnih pogojev je uporabnik pristal na veljavne Splošne pogoje poslovanja.

Splošni pogoji so tako, četudi brez sklicevanja nanje, pred vsakim morebitnim nadaljnjim spletnim opravilom ali kakršnokoli drugo spletno aktivnostjo, osnova poslovanja oz. vseh nadaljnjih opravil oziroma aktivnosti, ki jih uporabnik izvede s svojimi uporabniškimi podatki.

Uporabnik nosi izključno odgovornost za opravila, izvedena z njegovimi uporabniškimi podatki. Nedopustno je posredovanje uporabniških podatkov (uporabniško ime in geslo) tretjim osebam.

Uporabnik mora izgubo svojih uporabniških podatkov ali sum zlorabe svojih uporabniških podatkov nemudoma javiti Astrolifu, ki poskrbi za blokiranje dostopa. Uporabnik je dolžan Astrolifu nemudoma sporočiti bistvene spremembe svojih podatkov (naslova, imena, priimka, telefonske številke, naslova elektronske pošte), da se lahko v skladu s predpisi zagotovi izvajanje storitev s strani Astrolifa in svetovalcev.

Posamezen klic uporabnika na direktni (090) liniji je časovno omejen na 30 minut. V kolikor želi uporabnik nadaljevati pogovor s svetovalcem, mora le-tega ponovno poklicati.

Uporabnik mora upoštevati vse v splošnih pogojih opredeljene prepovedi in pravila uporabe, zlasti kar zadeva razširjanje protipravnih vsebin. Uporabnik odgovarja za zlorabo storitev in kršitve teh Splošnih pogojev poslovanja ter druge obveznosti.Astrolife ne odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi kršenja njihovih pravic, ki bi morebiti nastale zaradi uporabnikovega dejanja.

Svetovalci svoje storitve uporabnikom nudijo na podlagi svoje individualne predstavitve lastnih sposobnosti in kompetenc. Svetovalci zagotavljajo, da so na dotičnem področju kompetentni, da so njihove informacije in nasveti pošteni ter da so podani v dobri veri, uporabniku pa namenjajo vso svojo pozornost.

Astrolife zavrača kakršnekoli zahteve s strani tretjih oseb iz kateregakoli pravnega razloga.

4. Pravica do ukinitve profila

Uporabnik lahko v dveh tednih od prejema uporabniških podatkov brez navedbe razloga zahteva izbris lastnih podatkov in ukinitev svojega profila.

5. Nadomestila in izplačila

Storitve Astrolife so plačljive. Čeprav so svetovalci samostojni sodelavci Astrolifa, storitve obračunava Astrolife. Storitve bodo obračunane v skladu s spodaj navedenim cenikom (ki vsebuje cene, ki so končne in že vključujejo DDV) ter v skladu s pogodbenim razmerjem, ki ga ima uporabnik sklenjenega s svojim operaterjem.

Uporabniku bodo storitve Astrolifa zaračunane v okviru telefonskega računa, ki ga uporabniku izstavi njegov operater.

Cenik klicev na direktni 090 liniji: 0904222

iz omrežja Telemach 2,19 EUR z vključenim DDV / minuto iz drugih omrežij ceno določa vaš operater

6. Pravice uporabe

Astrolife ima pravico do neomejenega koriščenja, objave ali kakršnekoli uporabe slikovnega in tekstovnega materiala, ki ga je Astrolifu prepustil svetovalec, v skladu s sklenjeno pogodbo ali na podlagi ustnega dogovora.

7. Veljavnost in odpoved pogodbe

Veljavnost sporazuma ni vezana na časovno obdobje. Sporazum lahko brez navedbe vzroka ali zaradi osnovnega neizpolnjevanja obveznosti katerakoli stran kadarkoli prekine s pisno izjavo – tudi preko elektronske pošte – drugi pogodbeni stranki. Odpoved stopi v veljavo takoj.

8. Varstvo osebnih podatkov

Astrolife ravna v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vsi podatki, ki jih Astrolife zbira v okviru prijav, ter podatki, nastali med uporabo, se zbirajo, shranjujejo in uporabljajo izrecno zaradi izpolnjevanja pogodbe, razen če ni predloženo izrecno strinjanje uporabnika ali svetovalca o širši uporabi podatkov.

Prej omenjenih podatkov se ne posreduje nikomur, razen izjemoma, ko gre za posredovanje podatkov o plačilih in obračunih.

Astrolife ima pravico, da preko spletne platforme odgovornim osebam omogoči dostopanje do podatkov v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje pogodbe. Privolitev za uporabo podatkov v prej navedenem obsegu se lahko prekliče s pisno izjavo svetovalca, naslovljeno na Astrolife.

Z registracijo, prijavo na sms, naročilom izdelkov ali prijavo za sodelovanje v TV oddaji se uporabnik strinja, da lahko družba ZEN21 d.o.o. njegove podatke uporabi za promocijske, reklamne in druge namene neposrednega trženja do morebitnega pisnega preklica privolitve. Neposredno trženje se lahko izvaja prek telefona, navadne pošte, elektronske pošte ali brezplačnih SMS sporočil.

9. Končne določbe

Vse morebitne medsebojne spore bodo stranke reševale prvenstveno sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

ZEN21 d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje, še zlasti če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ter vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

Splošni pogoji o uporabi piškotkov na spletni strani


*** Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1, je v slovenski pravni red prenesel spremenjeno Direktivo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah 2002/58/ES*. V Direktivi je bil premenjen člen, ki govori o piškotkih in podobnih tehnologijah, s katerimi je mogoče shranjevati informacije ali pridobivati informacije, shranjene na uporabnikovi terminalni opremi (kot je npr. računalnik, mobilna naprava). Uporaba takih tehnologij je po novem mogoča le na podlagi privolitve uporabnika.

Shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika, je dovoljeno samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

S to politiko so uporabniki spletene strani www.astrolife.si obveščeni o temu kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, podatke o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Pozivamo vas, da si politiko v celoti preberete, tako da boste razumeli kateri podatki, ki jih puščate na spletni strani se hranijo in kako so uporabljeni.

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje : • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;

življenjsko dobo piškotka; vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.

Začasni ali sejni piškotki (session cookies)

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu, itd. Ker so taki piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies)

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki (1st party cookies)

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies)

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spleteni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Kaj pravi nova zakonodaja?

Upravljavec spletne strani torej mora, še preden je piškotek naložen na uporabnikovo opremo, uporabnika obvestiti o tem:

1. kdo je (točen naziv upravljavca, npr. podjetje XYZ, društvo M, spletna stran ZZ) in

2. katere piškotke uporablja in za kakšen namen bodo uporabljeni podatki, ki se s pomočjo piškotka obdelujejo (npr. uporabljamo analitične piškotke, za to, da štejemo obiskovalce), ter, če je to potrebno, pridobiti privolitev uporabnika za uporabo piškotkov. Šele potem lahko piškotek shrani na opremo uporabnika

*** vir www.ip-rs.si

Onemogočanje piškotkov

Uporabo piškotkov lahko na svoji terminalni napravi onemogočite v vsakem trenutku. S pomočjo spletnih brskalnikov poiščite način kako onemogočiti piškotke. Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

Opozorilo!

Vse oblike svetovanja, rituali in napovedi, ki so objavljeni na spletni strani, le dopolnjujejo tradicionalne oblike terapevtskih pristopov, svetovanja oziroma zdravljenja in jih nikakor nemorejo nadomestiti!

Trzin, 1.9.2017

ZEN21 d.o.o.

Zadnja sprememba September 2017.